Het Baken behoudt het ISO-certificaat voor zorg van goede kwaliteit

19-06-2020

In mei 2019 ontving Het Baken na de audit door Certificatie in de zorg het certificaat NEN-EN-ISO9001 Kwaliteitsmanagementsystemen. Dit certificaat verklaart, dat Het Baken voldoet aan de eisen, die gesteld worden aan kwalitatief goede zorg. De certificeerders onderzoeken daarbij of de kwaliteit van zorg, die wij kernachtig omschrijven als “Waardig leven” zichtbaar is in documenten die Het Baken heeft opgesteld, maar meer nog of dit ook zichtbaar wordt in de uitvoering van de zorgtaken. Het certificaat is in principe drie jaar geldig, mits bij de jaarlijkse tussentijdse audits de beoordeling positief blijft.

Op 17 en 18 juni werd opnieuw een jaarlijkse beoordeling door Certificatie in de zorg uitgevoerd, waarbij met verschillende functionarissen uit het primair proces, ondersteuning en management gesprekken werden gevoerd.

Uit de terugkoppeling van de auditoren blijkt, dat we het certificaat behouden. De auditoren complementeerden Het Baken met de uitgevoerde verbeteracties op basis van de aandachtspunten die in 2019 waren geconstateerd en met de planmatige aanpak daarvan. Kleine verbeterpunten kunnen in de jaarlijkse cyclus van verbetering en optimalisatie meegenomen worden.

Wij vinden een onafhankelijk extern oordeel over de door ons geleverde kwaliteit van zorg belangrijk en zijn blij met het resultaat van de beoordeling. Dat is een compliment aan alle medewerkers in onze organisatie die daaraan bijdragen.