Kwaliteit

Kwaliteit van de verpleeghuiszorg kent vele woorden. Het is de intrinsieke motivatie van Zorgverlening Het Baken om goed te doen en het goede te doen. Ons streven is dat cliënten een waardig leven kunnen leiden, zodat zij zo lang mogelijk kunnen leven zoals ze dat van huis uit gewend zijn. Het Baken wil in essentie een plek zijn waar het leven doorgaat, ook als ziekte en beperkingen het leven domineren.

Kwaliteit van de verpleeghuiszorg vraagt om compassievol omzien naar elkaar, om liefdevolle aandacht. Van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Samen geven we invulling aan de wensen en behoeften van cliënten die aangewezen zijn op onze zorg. Kwaliteit van zorg vormt een van de onderdelen van de ‘Ambitiedriehoek’ die we enkele jaren geleden in Het Baken hebben geformuleerd. De driehoek bestaat verder uit ‘medewerkerstevredenheid ’ en ‘compliance met wet- en regelgeving’.

Waardigheid en Trots
Medewerkers zijn zowel spil als instrument voor liefdevolle aandacht aan de kwetsbare medemens . Zij verdienen het vertrouwen in hun professionele beoordelingsvermogen, in verantwoordelijkheid en regelruimte. Daarom heeft Het Baken graag gebruik gemaakt van de uitnodiging van staatssecretaris Van Rijn, om zich te ontwikkelen tot een ‘good practice’, een verpleeghuisorganisatie die werk maakt van verbetering van de kwaliteit van de verpleeg(huis)zorg, zoals het programma ‘Waardigheid en Trots’ hier beoogt. De extra middelen uit dit programma zetten wij in voor een zinvolle dagbesteding van onze bewoners en deskundigheidsontwikkeling van onze medewerkers.

Onderdeel van Waardigheid en Trots is de ontwikkeling van het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’, als kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg in Nederland, waarin ook basisveiligheid en personeelssamenstelling zijn opgenomen. Het kader stelt eisen aan zorgaanbieders. Naast het beroep op compliance met wet- en regelgeving, zien we dat het kader aansluit bij onze visie op kwaliteit en op de zaken die we de afgelopen jaren al in gang hebben gezet. Het kader biedt ons de mogelijkheid om de puntjes op de i te zetten.

Personeelssamenstelling
Personeelssamenstelling vormt een belangrijk onderdeel van het kader, er wordt landelijk gewerkt aan een leidraad “Verantwoorde Personeelssamenstelling”. Doel van de leidraad is te komen tot een personeelssamenstelling die aansluit bij de ontwikkelingen in de vraag van de doelgroepen en de lokale situatie. Iedere zorgorganisatie zal jaarlijks een strategische personeelsplanning maken die nodig is om het gewenste zorgaanbod te realiseren. Het streven is om te komen tot een wenselijke balans in aard en omvang van personeel om de kwaliteit van verpleeghuiszorg op verantwoorde wijze te kunnen (blijven) leveren (bron: Kwaliteitskader). Vooruitlopend daarop wordt aan zorgorganisaties gevraagd door middel van publicatie op hun website inzicht te geven over de huidige situatie van het personeelsbestand.

Klik hier voor informatie over onze Personeelssamenstelling. De informatie is ontleend aan het jaardocument 2016, dat elders op onze website of op www.jaarverslagenzorg.nl is in te zien.

Lerend netwerk

Om aan leren en verbeteren volgens het kwaliteitskader invulling te geven, hebben Zorgverlening Het Baken, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht (Zwolle) en Driezorg (Zwolle) samen een lerend netwerk gevormd, waarbij actieve uitwisseling van kennis, vaardigheden en ervaringen zal  plaats vinden, onder meer door bezoek, consultatie, benchmarking en intervisie.

Kwaliteitsverslag 2017

Openbaarheid en transparantie speelt in het al eerder genoemde  Kwaliteitskader verpleeghuiszorg een voorname rol. In het ‘Kwaliteitsverslag 2017’ geven wij een beeld van de wijze waarop Het Baken in het afgelopen jaar gewerkt heeft aan de verschillende onderdelen van het kwaliteitskader.  Parallel aan en in samenhang met het Kwaliteitskader hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van een eigen  Kwaliteits-Veiligheids-Management-Systeem (wij noemen het de KwaliteitsWijzer) en aan het Strategisch Opleidingsbeleid. Drie trajecten die een grote onderlinge samenhang vertonen. De eisen uit het Kwaliteitskader ervaren wij als een hulpmiddel en toetssteen voor dat wat we zelf al hebben ingezet.  Op deze wijze past het Kwaliteitskader in ons streven dat mensen die aangewezen zijn op onze zorg, hun leven kunnen leiden zoals ze dat willen.

Klik hier voor ons Kwaliteitsverslag van 2017