Leren

Het opleidingsbeleid staat niet op zichzelf, maar heeft een samenhang met andere beleidsdoelen in de organisatie. Dit vraagt om afstemming met andere organisatieonderdelen op het gebied van organisatieontwikkeling, kwaliteit, sociaal beleid, etc.

Het Baken is een innoverende organisatie met bewust beleid voor het ontwikkelen en onderhouden van het lerend vermogen van de medewerkers, individueel en collectief, in relatie tot de organisatiedoelstellingen. Met het lerend vermogen wordt bedoeld het voortdurend veranderen van kennis, houding en vaardigheden op het gebied van werk met het doel om betere arbeidsresultaten en arbeidsprocessen te realiseren. Het Baken ondersteunt hiermee medewerkers in het streven naar taakvolwassenheid en eigen verantwoordelijkheid.

Het Baken biedt een goed leer- en ontwikkelklimaat ten behoeve van de verschillende doelgroepen, waarbinnen men kennis, houding en vaardigheden kan ontdekken en ontwikkelen. Specifiek geldt dit voor studenten in relatie tot een nieuwe beroepssituatie.

De student  is een zelfstandig persoon, die gemotiveerd is om een opleiding te volgen en een wil heeft om zich te ontwikkelen. Ondersteuning op de afdeling vindt plaats door een voor deze taak geschoolde werkbegeleider. Het totale proces wordt bewaakt door professionele begeleiding vanuit de afdeling opleidingen.

Het Baken wil vernieuwend zijn in het leren en het organiseren daarvan. Er wordt steeds gezocht naar vormen om de ontwikkeling van individuen en teams te bevorderen.

Ontwikkelingsactiviteiten hebben als doel dat medewerkers hun mogelijkheden vergroten om op die manier een optimale bijdrage te leveren aan de organisatiedoelstellingen. Op dit vlak dienen organisatie- en persoonlijke doelstellingen zo goed mogelijk op elkaar te worden afgestemd.

Opleiden beperkt zich niet tot professionals en studenten. Het welzijn van cliënten is gebaat bij het verder ontwikkelen van de informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers) binnen het geheel van de zorgverlening. Opleidingen draagt hiermee bij aan de ervaren kwaliteit van het dagelijks leven van de cliënt.

De coördinatie van het leerlingen- en stagiairebeleid valt onder verantwoordelijkheid van het Kennis- en Opleidingscentrum (K&OC). Voor nadere informatie kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met Jetty Zijlstra (06-58021547) of Ina Vijge (06-58021546). U kunt ook een mail sturen naar k&oc@zorgverlening-hetbaken.nl.