Missie en visie

De missie, visie, leidende principes en de ambitiedriehoek van Zorgverlening Het Baken vormen de ruggengraat van het beleid van onze organisatie. In hun onderlinge samenhang vertellen zij wie we zijn en waar we voor willen staan als Het Baken. Zij horen onlosmakelijk bij elkaar, zijn richtinggevend en tevens een meetlat ter beoordeling of wij doen wat we hebben afgesproken.

Missie
Het Baken is dè flexibele organisatie op de Noord Veluwe met expertise van de ouder wordende mens; met als motto: Vertrouwd & Dichtbij. Vanuit ´de bedoeling´ creëren wij samen met de cliënt en diens naasten meerwaarde voor leven en welbevinden van ouderen vanuit eigen regie en positieve gezondheid. Zo maken wij mogelijk dat mensen hun leven kunnen leiden zoals zij zich wensen, of van huis uit gewend zijn.
Wij maken zorg die zo goed is, dat wij onze eigen vader of moeder aan de medewerkers van Het Baken durven toevertrouwen. Onze missie is: samen werken wij aan ‘Waardig Leven’.

Visie
Elke mens is uniek en bijzonder, met eigen behoeftes, wensen, verlangens en talenten. Wij willen onze cliënten kennen als mens, en onze ondersteuning aanpassen aan wat iemand nodig heeft om het leven te leiden zoals hij of zij dat wenst, of van huis uit gewend is. We zijn gastvrij en in onze zorghuizen is het leven ‘zo thuis als mogelijk’. De protestants-christelijke identiteit zien wij als inspiratiebron om het goed, en het goede te willen doen. Samen met naasten en familie werken wij aan Waardig Leven, ook als het leven kwetsbaar en broos geworden is.