Over Ons

Missie en visie, watermerk / leidende principes en onze Ambitiedriehoek

De missie, visie, liedende principes en de ambitiedriehoek van Zorgverlening Het Baken vormen de ruggengraat van het beleid van onze organisatie. In hun onderlinge samenhang vertellen zij wie we zijn en waar we voor willen staan als Het Baken. Zij horen onlosmakelijk bij elkaar, zijn richtinggevend en tevens een meetlat ter beoordeling of wij doen wat we hebben afgesproken.

 

Missie
Het Baken is dè flexibele organisatie op de Noord Veluwe met expertise van de ouder wordende mens; met als motto: Vertrouwd & Dichtbij. Vanuit ´de bedoeling´ creëren wij samen met de cliënt en diens naasten meerwaarde voor leven en welbevinden van ouderen vanuit eigen regie en positieve gezondheid. Zo maken wij mogelijk dat mensen hun leven kunnen leiden zoals zij zich wensen, of van huis uit gewend zijn.
Wij maken zorg die zo goed is, dat wij onze eigen vader of moeder aan de medewerkers van Het Baken durven toevertrouwen. Onze missie is: samen werken wij aan ‘Waardig Leven’.

Visie
Elke mens is uniek en bijzonder, met eigen behoeftes, wensen, verlangens en talenten. Wij willen onze cliënten kennen als mens, en onze ondersteuning aanpassen aan wat iemand nodig heeft om het leven te leiden zoals hij of zij dat wenst, of van huis uit gewend is. We zijn gastvrij en in onze zorghuizen is het leven ‘zo thuis als mogelijk’. De protestants-christelijke identiteit zien wij als inspiratiebron om het goed, en het goede te willen doen. Samen met naasten en familie werken wij aan Waardig Leven, ook als het leven kwetsbaar en broos geworden is.

Watermerk / leidende principes
Onze bedoeling:
Wij willen onze cliënten ondersteunen en een thuis bieden,zodat zij zolang mogelijk kunnen leven zoals ze dat van huis uit gewend zijn.

Onze leidende principes:
1. De stem van de cliënt is leidend
Werkelijk luisteren en verstaan wat de cliënt wil en de bedoeling van de cliënt omzetten in voor de cliënt herkenbare afspraken, activiteiten, levensinvulling en in begrijpelijk taal.

2. Vertrouwd en dichtbij
Een herkenbare en vertrouwde woon- en leefomgeving bieden waarbinnen de community als een “open cirkel” functioneert en waar medewerkers, familie en andere betrokkenen aan deelnemen, met inachtneming van de veiligheid voor de groep.

3. We nemen en stimuleren eigenaarschap
We nemen verantwoordelijkheid voor ons handelen en stimuleren betrokkenheid en mede –eigenaarschap bij cliënten, familie en mantelzorgers voor het reilen en zeilen in de community. Vanuit gelijkwaardige verbindingen waarderen we elkaar en spreken we elkaar aan. We benutten de kracht van horizontale verbindingen en zijn met elkaar in dialoog.

4. We vinden altijd een oplossing
Een community is een woon-, lef- ,werk- , leergemeenschap waar we het beste willen halen uit de cliënt en onszelf. In de community spelen het benutten van kwaliteiten en talenten een belangrijke rol. Het ontwikkelen van de medewerkers, de mantelzorgers en de vrijwilligers en het leren denken in mogelijkheden, spelen een belangrijke rol in het creëren van oplossingen.

5. We tonen lef
We durven te denken en te handelen vanuit de bedoeling. We handelen in de geest van wet- en regelgeving, maar blijven kritisch als we zaken beoordelen, verantwoorden en vastleggen: Waarom doe we wat we doen? Levert het meerwaarde op voor de cliënt? Kan het simpeler of eenvoudiger? Wat is ons verhaal als we onszelf moeten verantwoorden en wie vertelt het? We monitoren onze kwaliteit en maken onze successen zichtbaar. We zijn ons bewust van risico’s en denken in mogelijkheden en samenwerking. Daarbij reflecteren we op ons eigen handelen om te blijven leren.

 

Ambitiedriehoek