Watermerk en leidende principes

De bedoeling en het watermerk

De bedoeling is dat wij onze cliënten willen ondersteunen en een thuis bieden, zodat zij zolang mogelijk kunnen leven zoals zij dat van huis uit gewend zijn. Dat doen wij aan de hand van vijf Leidende Principes. Samen vormen zij het Watermerk waaraan wij als Zorgverlening Het Baken herkenbaar willen zijn

1 De stem van de cliënt is leidend
Werkelijk luisteren en verstaan wat de cliënt wil en de bedoeling van de cliënt omzetten in voor de cliënt herkenbare afspraken, activiteiten, levensinvulling en in begrijpelijke taal.

2 Vertrouwd en dichtbij
Een herkenbare en vertrouwde woon- en leefomgeving bieden waarbinnen de community als een “open cirkel” functioneert en waar medewerkers, familie en andere betrokkenen aan
deelnemen, met inachtneming van de veiligheid voor de groep.

3 We nemen en stimuleren eigenaarschap
We nemen verantwoordelijkheid voor ons handelen en stimuleren betrokkenheid en mede –eigenaarschap bij cliënten, familie en mantelzorgers voor het reilen en zeilen in de community.
Vanuit gelijkwaardige verbindingen waarderen we elkaar en spreken we elkaar aan. We benutten de kracht van horizontale verbindingen en zijn met elkaar in dialoog.

4 We vinden altijd een oplossing
De community is een woon-, leef-,werk-, leergemeenschap waar we het beste willen halen uit de cliënt en onszelf. In de community spelen het benutten van kwaliteite n en talenten een
belangrijke rol. Het ontwikkelen van de medewerkers, de mantelzorgers en de vrijwilligers en het leren denken in mogelijkheden, spelen een belangrijke rol in het creëren van oplossingen.

5 We tonen lef
We durven te denken en te handelen vanuit de bedoeling. We handelen in de geest van wet- en regelgeving, maar blijven kritisch als we zaken beoordelen, verantwoorden en vastleggen:
Waarom doen we wat we doen? Levert het meerwaarde op voor de cliënt? Kan het simpeler of eenvoudiger? Wat is ons verhaal als we onszelf moeten verantwoorden en wie vertelt het? We
monitoren onze kwaliteit en maken onze successen zichtbaar. We zijn ons bewust van risico’s en denken in mogelijkheden en samenwerking. Daarbij reflecteren we op ons eigen handelen om
te blijven leren.

Toelichting: De ‘bedoeling’ is het hoogst ‘nastrevenswaardige’. De bedoeling is de opdracht, de ‘missie’ van Het Baken realiseren. Onze missie is: zorg maken die zo goed is, dat wij onze eigen vader of moeder aan de medewerkers van Het Baken durven toevertrouwen. Vanuit de gedachte dat je het beste wilt voor hen die je lief zijn. Het toevertrouwen van hen die je lief zijn aan je collega’s is misschien wel het hoogste blijk van vertrouwen dat je kunt geven, en krijgen. De vijf leidende principes geven richting aan ons handelen, welke functie we ook vervullen binnen Het Baken. De leidende principes zijn onderdeel van wie we zijn, en waar we voor staan: zij vormen onze identiteit, en waaraan wij als Zorgverlening Het Baken herkenbaar willen zijn.