Werken bij Help & contact

Nieuwsbrief Cliëntenraad | december 2022

De laatste nieuwsbrief van 2022

Het was een bijzonder jaar waarin veel is gebeurd. In deze nieuwsbrief kijken wij terug op de maand november. De ontwikkelingen rondom de aangekondigde nieuwbouw van locatie De Voord. Wat betekent zorgtechnologie voor u of uw naaste? En informeren wij u over het overleg met de bestuurder. Maar allereerst wensen wij u een geborgen 2023 vol genegenheid!

Nieuwbouw De Voord

Als CCR waren wij bij de bijeenkomsten voor bewoners en naasten over nieuwbouw De Voord. Ongeveer 30 bewoners en naasten waren aanwezig. Sommige hebben vragen gesteld. Het Baken heeft via een brief een terugkoppeling gegeven over deze bijeenkomsten.

Het is duidelijk. De nieuwbouw heeft veel impact op de bewoners en de naasten. Daarom houdt Het Baken samen met de CCR een enquête onder de bewoners en de naasten van de Voord over wat zij belangrijk vinden. De bewoners worden, indien nodig, geholpen met het invullen. De enquête wordt in de maand december afgenomen. Geef vooral uw mening; het gaat immers om het welzijn van de bewoners.

OVERLEG MET DE BESTUURDER D.D. 18 NOVEMBER 2022

Het doel van zorgtechnologie
Betere zorg te verlenen en de kwaliteit van leven van bewoners te verbeteren. Drie belangrijke criteria:

  • Verbeteren van de veiligheid;
  • Verbeteren van de kwaliteit van leven;
  • Verruiming van de leefruimte van bewoners.

Het zijn technologische hulpmiddelen die een oplossing bieden om zorgverleners te ondersteunen en te ontlasten. Voorbeelden van technologische hulpmiddelen zijn bewegingsdetectie op slaapkamers en digitale communicatiesystemen voor zorgmedewerkers. In de vergadering van december zal de CCR adviseren over de visie op zorgtechnologie.

Vragen/Klachtenfolder
In oktober heeft de CCR ingestemd met de klachtenprocedure op voorwaarde dat klachten op een laagdrempelige wijze kenbaar gemaakt kunnen worden. Op dit moment kan alleen via de website van Het Baken een klacht worden ingediend. Er is behoefte aan een papieren versie. Binnenkort zijn er bij wijze van proef papieren exemplaren van het klachtenformulier op locatie de Voord beschikbaar om te kijken of er op die manier ook klachten binnenkomen. Als dat het geval is, zal deze versie ook op de andere locaties verspreid worden.

Datalek

De CCR is op de hoogte gebracht van een datalek bij Carenzorgt. Welke gegevens exact gelekt zijn, is nog niet bekend. De CCR houdt de vinger aan de pols en nadere informatie volgt nog.

Derde Wet zorg en dwang (Wzd) functionaris, Remco Boogaard

De Wzd-functionaris beoordeelt of het zorgplan voldoet aan het uitgangspunt dat onvrijwillige zorg zoveel mogelijk wordt voorkomen. Is dit zijns inziens niet het geval, dan moet de zorgverantwoordelijke het zorgplan wijzigen. Om het zorgplan objectief te kunnen beoordelen is deze functionaris onafhankelijk van de zorgorganisatie. Hij is dus geen lid van de Raad van Bestuur van Het Baken. Na een plezierig gesprek met Remco heeft de CCR in met de benoeming van de derde Wzd-functionaris ingestemd. De huidige bezetting wordt hierdoor gewaarborgd en mogelijke hiaten in drukke periodes kunnen worden opgevuld.

Adviesaanvraag benoeming manager Zorg locatie De Voord en benoeming directeur bedrijfsvoering/waarnemend bestuurder

Bij beide sollicitatieprocedures is een afvaardiging van de CCR betrokken geweest. De CCR geeft een positief advies op de benoeming van manager zorg Locatie de Voord en de benoeming directeur bedrijfsvoering. De CCR is blij dat deze functies weer ingevuld kunnen worden.

Tot in 2023!

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!