Werken bij Help & contact

Nieuwsbrief Cliëntenraad | november 2022

In de hedendaagse cultuur heeft ouder worden vaak een negatieve klank. Gelukkig denkt Het Baken daar anders over. En wij, als cliëntenraad, staan voor de generatie ouderen klaar en willen hen op alle fronten (onder)steunen. Op een respectvolle positieve wijze, want zij verdienen dat. Oud zijn is mooi. Oud zijn, geeft je het voorrecht eigenaar te zijn van een schat aan levenservaringen. Levenservaringen die juist gekoesterd moeten worden, omdat anderen daarvan kunnen leren.

Minder bezoek

Kortgeleden spraken wij met Marieke, community coach in De Voord in Elburg. Zij vertelde hoe moeilijk het was dat gedurende de coronapandemie de verzorgingstehuizen en dus ook het Baken waren afgesloten. Voor de bewoners en voor de naasten was dit een zware periode. De bewoners en medewerkers van Het Baken zijn dan ook heel blij dat deze nachtmerrie al enige tijd voorbij is. Toch zijn de bezoekersaantallen nog steeds lager dan voor Corona. Marieke weet niet hoe dat komt en het geldt ook niet voor iedereen maar gemiddeld is er nog steeds minder bezoek. De bewoners missen het bezoek enorm.

Even voorstellen

Wij zijn blij een nieuw lid van de cliëntenraad aan u voor te stellen: Bertien Verzijl (73) woonachtig in Nunspeet. “Al een paar jaar ben ik met pensioen. Toen ik de advertentie van de Cliëntenraad zag, realiseerde ik mij hoe bevoorrecht wij waren dat wij mijn man tot het einde toe thuis hebben kunnen verplegen. Daarom wil ik graag een steentje bijdragen aan het welzijn van mensen die niet thuis kunnen blijven wonen, door voor hen een loyale spreekbuis te zijn.”


Wilt u ook lid worden van de Cliëntenraad? Meld u aan!

Als Cliëntenraadslid kunt u op allerlei manieren helpen. U biedt een luisterend oor. Maakt soms een wandeling, een praatje of doet een spelletje met de bewoners. Uw kennis over hun mening gebruikt u om het bestuur te adviseren. Zo geeft u onze ouderen een stem! Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek. Stuur een mail aan Marsha van Loo, clientenraad@zorgverlening-hetbaken.nl of bel met 088-2581627.

OVERLEG MET DE BESTUURDER d.d. 15 oktober 2022

Rapportage Cliënttevredenheidsonderzoek
Kwaliteit van zorg verbeteren gezien vanuit de cliënt? (Mede)zeggenschap van cliënten versterken? Met deze vragen in het achterhoofd heeft het LSR de afgelopen maanden in alle locaties van Het Baken een onderzoek uitgevoerd onder cliënten en hun naasten. Het LSR is hét landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap. Het is de koepelorganisatie van ruim 500 cliëntenraden. Inspraak en betrokkenheid leiden tot beter bestuur en betere zorg voor de cliënt. Ook de CCR van het Baken is hierbij aangesloten. In oktober is het onderzoek tijdens de vergadering met CCR en bestuurder besproken. De resultaten van dit kwantitatieve onderzoek werden tegelijkertijd getoetst tijdens de gesprekken met bewoners en naasten. Deze zogenaamde spiegelgesprekken geven een dieper inzicht en gaan uit van het perspectief van de bewoners en hun naasten.De uitkomsten hiervan willen wij graag met u delen in onze volgende nieuwsbrief.

Corona
De bestuurder praat ons bij over de huidige stand van zaken. Besmettingen zijn beperkt en de ziekte is milder. Met de branchevereniging vindt overleg plaats om medewerkers, besmet maar zonder klachten, toch aan het werk te kunnen houden. De vaccinatieronde is inmiddels geweest. Het Baken is er alles aan gelegen om de locaties open te houden.

Herstructurering organisatie Het Baken

Na een aantal voorbereidende vergaderingen heeft de CCR de formele adviesaanvraag behandeld en is tot de conclusie gekomen dat er een positief advies kan worden gegeven over de herstructurering. Wel blijft de cliëntenraad nauwlettend het hele proces volgen om te kunnen zien wat de mogelijke effecten zijn voor het welzijn van de bewoners/cliënten.

Informatie vanuit CCR/locaties/commissies

  • De CCR neemt deel aan werkgroep inrichting voor de nieuwbouw van locatie De Voord.
  • Aan de voorbereiding en visitatie voor Specialist Ouderengeneeskunde in december a.s. neemt de CCR met een afvaardiging deel.
  • Namens de CCR wordt d.m.v. een redactioneel stuk een bijdrage geleverd aan het personeelsmagazine van Het Baken.


Bijpraten met bestuurder

  • De zorgen met betrekking tot de hoge energiekosten worden gedeeld. De brancheorganisatie pleit voor compensatie waarvan de uitkomst nog onzeker is.
  • De bestuurder licht de functie WZD-functionaris (Wet Zorg en Dwang) toe en geeft aan dat naast de twee huidige functionarissen een derde noodzakelijk is. Doel is om binnen Het Baken elke dag één van hen beschikbaar te hebben voor vragen. De adviesaanvraag volgt binnenkort.
Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!