Werken bij Help & contact

Nieuwsbrief Cliëntenraad | september 2022

Voor het derde jaar op rij organiseert de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) van 3 t/m 7 oktober de Week van de Medezeggenschap. Het belangrijkste doel van zeggenschap is waardevolle zorg dichterbij brengen. Zodat mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben zo veel mogelijk een kwalitatief leven kunnen leiden. Zorgverlening Het Baken werkt samen met een Centrale Cliëntenraad die opkomt voor de belangen van de cliënten en hun naasten. Via deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Hoe kijkt de CCR naar de toekomst

Over tien jaar telt Nederland ruim twee miljoen mensen van 75 jaar of ouder; 600.000 meer dan nu. Bijna 20% van de bevolking in het verzorgingsgebied van Het Baken is nu al 65 jaar of ouder. Het is dus zeer aannemelijk dat de komende jaren de vraag naar zorg verder zal toenemen. Het Baken biedt op dit moment zorg en ondersteuning aan meer dan 350 ouderen die een intensieve zorg- of behandelvraag hebben. Samen met de cliënt en diens naasten wordt meerwaarde voor leven en welbevinden gecreëerd vanuit eigen regie en positieve gezondheid. De rol van de cliëntenraad wordt door de toenemende vraag steeds belangrijker en geeft de bewoners een stem om de kwaliteit van leven te waarborgen.

Afspraak met de bestuurder

Met de bestuurder hebben wij afgesproken dat de cliëntenraad vroegtijdig wordt meegenomen in het proces van bedrijfsontwikkelingen. Dus voordat de plannen zijn gemaakt wordt de cliëntenraad geïnformeerd. Zowel de bestuurder als de cliëntenraad zijn van mening dat daardoor de dialoog wordt verbeterd.

Wilt u ook lid worden van de Clientenraad. Meld u aan!

Als Cliëntenraadslid kunt u op allerlei manieren helpen. U biedt een luisterend oor. Maakt soms een wandeling, een praatje of doet een spelletje met de bewoners. Uw kennis over de bewoners gebruikt u om de bestuurder te adviseren. U geeft onze ouderen een stem!

Wilt u meer weten?
Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek. Stuur een mail aan Marsha van Loo, clientenraad@zorgverlening-hetbaken.nl of bel met 088-2581627. Klik hier om de volledige vacature te lezen.

Overleg met de bestuurde gedurende de afgelopen zomerperiode

Rapportage Cliëntervaringsonderzoek
Kwaliteit van zorg verbeteren vanuit cliëntenperspectief? (Mede)zeggenschap van cliënten versterken? Met deze vragen in het achterhoofd heeft het LSR de afgelopen maanden een cliëntervaringsonderzoek binnen de locaties van Het Baken uitgevoerd.

Het LSR is hét landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap. Het is de koepelorganisatie van ruim 500 cliëntenraden. Inspraak en betrokkenheid leiden tot beter bestuur en betere zorg voor de cliënt. Ook de CCR van het Baken is hierbij aangesloten. De komende tijd zal zowel het management als de CRR het uitgebreide rapport bestuderen. In oktober wordt het onderzoek tijdens de vergadering met CCR en bestuurder besproken. Wij houden u op de hoogte van de resultaten.

Projectgroep maaltijden
Eén van de CCR leden neemt deel aan de projectgroep voor de nieuwe seizoencyclus warme maaltijden.

Herstructurering organisatie Het Baken

Wil je goede zorg verlenen en een goede werkgever zijn dan is het belangrijk om regelmatig te kijken of je als organisatie de juiste dingen doet en of je ze op de juiste manier uitvoert. Zorgverlening Het Baken kijkt op die manier naar de organisatie en de verleende zorg en heeft een herstructureringsplan opgesteld.

Allereerst bespreken we de aanleiding en noodzaak van de herstructurering en vervolgens geeft de bestuurder uitgebreide toelichting en antwoorden op verschillende vragen over organisatie en functies zoals wordt voorgesteld. Uit de toelichting wordt de samenhang van verschillende functies en de beoogde aanpak duidelijk. De formele adviesaanvraag voor dit tweede onderdeel van de herstructurering, na die over de topstructuur, wordt in september bij de CCR verwacht. De CCR zal bij het uitbrengen van advies rekening houden met de planning om de nieuwe structuur begin van het jaar 2023 mogelijk te maken.

De bestuurder geeft een uitgebreide toelichting aan de CCR over de voortgang. De CCR vraagt op haar beurt een duidelijk motivering waarom bepaalde maatregelen worden genomen en wat de doelstellingen zijn. Alles is het belang van de zorg en de bewoners. De bestuurder zegt toe dat deze informatie bij de volgende vergadering beschikbaar zal zijn.

Adviesaanvraag benoeming bestuurssecretaris (uitvloeisel van herstructureringsplan)
Bij de selectie voor de nieuwe functie van bestuurssecretaris is de CCR betrokken geweest.
Na rapportage heeft de CCR besloten een positief advies uit te brengen op deze benoeming.

Adviesaanvraag benoeming Senior Adviseur Kwaliteit en Veiligheid

De afgevaardigde van de CCR die deel heeft genomen aan de selectiecommissie rapporteert positief waarna de CCR besluit een positief advies uit te brengen aan de bestuurder.

Corona herstelplan

Vanuit het perspectief van de cliënten en hun naasten zijn er veel ongekende noodzakelijke maatregelen getroffen. Bezoek werd geminimaliseerd en cliënten en naasten voelden zich van elkaar afgesneden. De noodzakelijke sociale omgang tussen cliënten onderling is sterk verminderd. Uitstapjes, leuke dingen doen met elkaar hebben bijna twee jaar stilgelegen. Volgens afspraak wordt de CCR meegenomen in de verdere ontwikkeling van het Corona herstelplan. Hoe gaan wij om met nieuwe varianten? Welke uitgangspunten hanteren wij? Wat is er weer mogelijk en hoe gaan wij dat veilig implementeren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de activiteiten in de huiskamers.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de vraag om per sector (vertaald per organisatie) Corona plannen te maken neergelegd bij de verschillende brancheorganisaties. De brancheorganisatie voor de zorg dringt bij zijn leden aan om te zorgen voor duidelijke uitgangspunten.

De bestuurder van Het Baken heeft samen met collega organisaties Noord Veluwe hiervoor een oplegger gemaakt waarin wordt uitgesproken dat de aanwezige (crisis/afschaal) plannen nog steeds voorzien in het hanteren van nieuwe situaties, uitbraken en vragen die samenhangen met Covid-19.

Uitgangspunten:

  • Bij de langdurige zorg staat de kwaliteit van leven voorop bij de zorg en begeleiding van iedere individuele bewoner.
  • Hierbij zijn de naasten essentieel voor kwaliteit van leven. Bezoek en sociaal contact zijn daarom altijd mogelijk.

De uitgangspunten worden door de CCR onderschreven. De bestuurder zal in een nieuwsbrief de achterban informeren.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!