Werken bij Help & contact

Nieuwsbrief Cliëntenraad | Juli 2023

Informele zorg

Informele zorg verwijst naar de zorg en ondersteuning die wordt verleend door familieleden, vrienden, buren of andere niet-professionele zorgverleners. Het is een vorm van zorg die buiten de formele gezondheids- en welzijnsdiensten valt, zoals die worden geleverd door professionele zorgverleners zoals artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers.

Informele zorg kan diverse vormen aannemen, afhankelijk van de behoeften van de persoon die zorg ontvangt. Het kan gaan om hulp bij dagelijkse activiteiten zoals persoonlijke verzorging, koken, schoonmaken, boodschappen doen, maar ook emotionele steun, gezelschap en het bieden van een luisterend oor.

Het is de verwachting dat ook bij Het Baken informele zorg een steeds belangrijkere rol gaat innemen. Het kan de druk op formele zorgdiensten verminderen en bijdragen aan het welzijn en de kwaliteit van leven van degenen die zorg nodig hebben.

Om dat in goede banen te leiden is er binnen Het Baken een projectgroep informele zorg. Deze projectgroep heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan. Ze hebben navraag gedaan bij bewoners van Het Baken, hun naasten, vrijwilligers en medewerkers om hun standpunt ten opzichte van informele zorg te achterhalen. De projectgroep verwacht eind augustus alle opgehaalde informatie samen te voegen. Vervolgens zal er voor Het Baken een visie op informele zorg worden beschreven.

De CCR is nauw betrokken bij dit proces en kijkt vanuit het perspectief van de bewoner en de naaste naar de ontwikkelingen.

OVERLEG MET DE BESTUURDER 7 juli 2023


Instemming met “Open deuren” beleid

Tijdens de vorige vergadering zijn de ontwikkelingen rondom het “Open deuren” beleid uitvoerig besproken. Het uitgangspunt is “Open deuren, tenzij” in tegenstelling tot huidige situatie “Deuren dicht, tenzij”. Het nieuwe beleid geeft mensen meer vrijheid. Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt. Daarom wordt het beleid zorgvuldig en stap voor stap geïntroduceerd. Het gaat er immers om een goede balans te vinden tussen vrijheid (= kwaliteit van leven) en veiligheid. De CCR (Centrale Cliëntenraad) besluit instemming te verlenen met het voorgenomen beleid “Open Deuren” In haar instemmingsbrief heeft de CCR duidelijk aangegeven dat zij graag nauw betrokken wil zijn bij de verdere ontwikkeling en implementatie van het beleid.

Instemmingsaanvraag reglement Signalis

In het reglement van Signalis zijn de stappen bij een klacht geregeld. In verband met de toetreding van 'nieuwe' zorginstellingen is een wijziging van de klachtenregeling noodzakelijk. Na uitgebreide bespreking heeft de CCR besloten in te stemmen met de toetreding van collega zorgaanbieders tot de klachtencommissie. De CCR stemt echter niet in met de vernieuwde regelingen. Na aanpassingen door de overige partijen verwacht de CCR het gewijzigde document ter beoordeling terug.

Adviesaanvraag menucyclus

Na een onderzoek in 2021 en een besluit om warme maaltijden decentraal, gekoppeld aan de restaurantfunctie, te gaan bereiden, is het plan om vanaf september voorbereidingen te treffen om de menucyclus te vereenvoudigen. In oktober a.s. zal de invoering van de nieuwe menucyclus organisatie breed starten. In de komende jaren zal er aansluiting zijn bij de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Uiteraard gaan de veranderingen stap voor stap en in goed overleg.
De facilitaire commissie van de CCR zal de betreffende adviesaanvraag voorbereiden om in de septembervergadering te kunnen adviseren.

Nieuwbouw De Voord

Binnenkort is de ontwerpfase echt afgerond. De Raad van Toezicht van het Baken heeft haar goedkeuring gegeven op het plan. De aanvraag voor de nieuwbouw wordt officieel ingediend bij de gemeente Elburg. Als alles voorspoedig verloopt start de nieuwbouw op zijn vroegst over 1,5 jaar.

De CCR is met Het Baken in overleg over een sociaal plan. Het nut van een sociaal plan bij de nieuwbouw van een verpleeginrichting is om de belangen en behoeften van de huidige bewoners, medewerkers en andere betrokkenen te waarborgen en te zorgen voor een soepele overgang naar de nieuwe situatie.
Een goed doordacht sociaal plan voorkomt mogelijke conflicten tussen verschillende belangengroepen en is ook gericht om de overlast die bij het bouwen en verhuizen ontstaat tot een minimum te beperken. Door potentiële knelpunten vooraf aan te pakken wordt een meer harmonieuze overgang bewerkstelligd.

‘Nieuwe’ medezeggenschapsregeling.

Bestuurder Wilfred Juurlink, Het Baken, Kees van Heuveln en Chris van Tilborg, respectievelijk voorzitter en secretaris van de CCR, ondertekenen de nieuwe medezeggenschapsregeling. Deze overeenkomst regelt op welke wijze de medezeggenschap voor cliënten en/of hun wettelijke vertegenwoordigers is ingericht bij Het Baken. Een volgende stap naar een nog betere belangenbehartiging van cliënten.

Afscheid ambtelijk secretaris

Met woorden van dank en waardering door de bestuurder en door de voorzitter van de CCR neemt de CCR afscheid van Marsha van Loo, tot deze vergadering onze ambtelijk secretaris. We gaan haar missen. Marsha heeft een nieuwe uitdaging en wij wensen haar heel veel succes.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!